Select
 • Page Banner
 • 화롄역( 화롄역 좌측 관광 서비스 센터 빌딩 맞은 편)
 • 판수랴오 유원지
 • 다스비산 둘레길
 • 친부즈쯔 스카이워크
 • 스티핑


정류장
순서  첫차 / 정류장명
도착시간
출발 시간
정류장 거리(km)
주행 시간(분)
정류장 주소
1화롄역( 관광안내센터)

08:30
050No. 106, Guolian 1st Rd., Hualien City, Hualien County
2판수랴오 유원지
09:20
09:50
3310No. 67, Fansuliao, Shuilian., Shoufeng Township, Hualien County
3다스비산 둘레길
10:00
10:40
85No. 58, Gui'an, Fengbin Township, Hualien County 맞은편
4친부즈쯔 스카이워크
10:45
11:25
32040.5K No.11 Highway, Hualien County
5스티핑
11:45

240No.28, No.11 Highway, Fengbin Township, Hualien County


정류장
순서  두 번째 차 / 정류장명
도착시간
출발 시간
정류장  거리(km)
주행 시간(분)
정류장 주소
1화롄역( 관광안내센터)

9:30
050No. 106, Guolian 1st Rd., Hualien City, Hualien County
2판수랴오 유원지
10:20
10:50
3310No. 67, Fansuliao, Shuilian., Shoufeng Township, Hualien County
3다스비산 둘레길
11:00
11:40
85No. 58, Gui'an, Fengbin Township, Hualien County 맞은 편
4친부즈쯔 스카이워크
11:45
12:2532040.5K No.11 Highway, Hualien County
5스티핑
12:45
240No.28, No.11 Highway, Fengbin Township, Hualien County


 • 스티핑
 • 스티 어항
 • 스먼 군부대 초소
 • 스먼동
 • 신서 다랭이논
 • 바치 전망대
 • 화롄역
정류장
순서    첫차 / 정류장명
도착시간
출발시간
정류장 거리(km)
주행시간(분)
주소
1스티핑

12:45
05No.28, No.11 Highway, Fengbin Township, Hualien County
2스티 어항
12:50
13:551563K No.11 Highway, Hualien County
3스먼 군부대 초소
14:00
14:15
3.3
560.3k No.11 Highway, Hualien County
4스먼동
14:20
15:00
11560K No.11 Highway, Hualien County
5신서 다랭이논
15:1515:35
17.6
15
42.7K No.11 Highway, Hualien County
6바치 전망대
15:50
16:10
11.2
6031.5K No.11 Highway, Hualien County
7화롄역
17:10

360No. 106, Guolian 1st Rd., Hualien City, Hualien County


정류장
순서  두 번째 차 / 정류장명
도착시간
출발시간
정류장 거리(km)
주행시간(분)
주소
1스티핑

1:50
05No.28, No.11 Highway, Fengbin Township, Hualien County
2스티 어항
1:55
2:551563K No.11 Highway, Hualien County
3스먼반사오자오
15:0015:15
3.3
560.3k No.11 Highway, Hualien County
4스먼동
13:20
14:0011560K No.11 Highway, Hualien County
5신서 계단식 논
16:15
16:35
17.6
1542.7K No.11 Highway, Hualien County
6바치 전망대
16:50
17:10
11.26531.5K No.11 Highway, Hualien County
7화롄역(관광안내센터)
18:10
360No. 106, Guolian 1st Rd., Hualien City, Hualien County