Skip to main content

Hualienbay B& B

Hualienbay B& B 1
  • Address:No. 15, Haibin, 21, Ren'an Village, Ji'an Township, Hualien County
  • Contact Number:03-8520280、0928-299-201
  • Great Accommodations in Hualien
    Ji’an Township

Hualienbay B& B