Skip to main content

G32 Jiang Ji Taiwanese salty chicken

G32 Jiang Ji Taiwanese salty chicken 1
  • Address:50 Zhongshan Road, Hualien City, Hualien County
  • Hualien City
    Street of Chinese Cuisines
    Dongdamen Night Market