Skip to main content

Zeng He Ji (Zhen Hao Ji) Millet Mochi

Zeng He Ji (Zhen Hao Ji) Millet Mochi 1
  • Address:No. 9, Beisanzhan, Xincheng Township, Hualien County
  • Contact Number:03-8610566、03-8315833、0921-280-890、0988-609-614
  • Local Stores
    Non-stop Shopping
    Xincheng Township

Zeng He Ji (Zhen Hao Ji) Millet Mochi