Skip to main content

Ji Lin Tea Gardens

Ji Lin Tea Gardens 1
  • Address:No. 76-35, Section 2, Zhongzheng South Road, Wuhe Village, Ruisui Township, Hualien County
  • Contact Number:03-8875548
  • Local Stores
    Non-stop Shopping
    Ruisui Township

Ji Lin Tea Gardens