Skip to main content

E53 Miao Bu Ke Yan Juice Bar

No picture
  • Address:50 Zhongshan Road, Hualien City, Hualien County
  • Hualien City
    Ziqiang Night Market
    Dongdamen Night Market

Vendor category

Fresh fruit juice

Introduction/Description

Fresh fruit juice