Skip to main content

Ming Shi Fu Restaurant

Ming Shi Fu Restaurant 1
  • Address:No. 22, Lane 38, Mingyi 6th Street, Ji'an Township, Hualien County
  • Contact Number:03-8581122
  • Food Cross
    Chinese Cuisine
    Ji’an Township

Ming Shi Fu Restaurant