Skip to main content

E13 Fang Niu Ban

E13 Fang Niu Ban 1
  • Address:50 Zhongshan Road, Hualien City, Hualien County
  • Hualien City
    Street of Indigenous Cuisines
    Dongdamen Night Market